مزایده فروش اموال کارگاه آسفالت دلیجان (تاریخ درج 95/8/17)

برابر هماهنگی های به عمل آمده با شعبه اول نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری دلیجان موضوع اخطاریه ثبتی 76351مورخ 1395/8/3 مقرر است اموال کارشناسی شده ضم نامه فوق در تاریخ 1395/9/21ساعت 10الی 11 درمحل اجرای احکام مذکور از طریق مزایده به فروش رسانده میشود.متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده راس ساعت مقرر در کارگاه آسفالت دلیجان حضور بهم رسانند.

منوی اصلی

گالری تصاویر

سامانه شهراه

آرشیو اخبار

 

شمارنده