اهداف اداره کل راه وشهرسازي

 1. ارتباط بهينه شهرهاي داخلي استاني از طريق احداث راههاي جديد ، بهبود بخشيدن به راههاي قديم و افزايش كمي و كيفي امكانات حمل و نقلي در سطح ملي ، ايمن نمودن محورها ، كاهش تصادفات ، كاهش مرگ و مير و تغيير در سيستم ايمني راهها مطابق با استاندارهاي جهاني.

 2. مطالعه و نقشه برداري و طراحي و ساخت راههاي جديد براساس نياز روز.

 3. مطالعه در زمينه نيازهاي ايمني و تاسيسات راه و طراحي و ساخت آن از قبيل پلها ، تونلها ، خط كشي ، نصب چراغهاي روشنايي ، گاردريل ، زيرگذر و غيره.

 4. نگهداري راههاي موجود و تعمير جاده ها.

 5. بهبود وضعيت جاده ها و ايجاد تغييرات در آن به منظور رسيدن به ايمني استاندارد.

 6. برفروبي ، نمك پاشي و باز نگه داشتن جاده ها.

 7. صدور مجوز ساخت و ساخت در حريم راهها.

 8. ارزيابي و تعيين قيمت زمينهايي كه در مسير عبور راههاي جديد قرار دارند.

 9. تعمير ، تجهيز و راه اندازي و نصب قطعات لازم در كارهاي مختلف بر روي ماشين آلات.

 10. حفظ حريم راههاي موجود جهت توسعه آينده زيربناهاي حمل و نقلي.

 11. بهسازي و نوسازي راههاي بين استاني و منطقه اي جهت نفوذپذير كردن توليدات صنايع استان.

 12. تعامل با طراحي جامع شبكه حمل و نقلي جهت پاسخگوئي به مردم استان.

 13. تكميل شبكه داخلي استان در تعامل با حمل و نقل ملي در راستاي ارتقاء درجات راههاي موجود استاني (جهت توزيع بهينه ترافيك)

 14. تهیه و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ایجاد مسکن و خانه‌های سازمانی

 15. تهیه و اجرای طرح‌های ساختمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی

 16. اشتراک مساعی با شهرداری‌ها به منظور تهیه و اجرای طرح‌های آبادانی شهرها

 17. نظارت بر توسعه شهرها و اشتراک مساعی در تهیه نقشه شهر

 18. اشتراک مساعی با مراجع و سازمان‌های مربوطه در تهیه و اجرای برنامه‌های ده‌سازی( بخصوص از طریق اجرای برنامه‌های خودیاری در روستا)

 19. تنظیم موازین و مشخصات فنی برای طرح‌های تهیه مسکن و امور شهرسازی و ده‌سازی و ساختمان‌های دولتی

 20. تهیه و اجرای طرح‌های ساختمانی که برای آنها سازمان مجهز دولتی وجود ندارد

منوی اصلی

گالری تصاویر

سامانه شهراه

آرشیو اخبار

 

شمارنده