لطفا کمی صبر کنید


فرم ارزیابی اراضی واقع در مسیر پروژه ها
مشخصات مالک
مشخصات زمین مربوطه
لطفا تصاویر کارت ملی مالک ، سند مالکیت ، کروکی زمین و سایر پیوست ها را به یک فایل zip تبدیل کرده و ارسال کنید.